Mali, Teknik, Kurumsal Çözümler...

VERGİ CEZALARI

Gecikme Zammı ve Gecikme Faizi Oranları

Gecikme Zammı ve Gecikme Faizi Oranları
Uygulandığı dönem
Aylık oran
19.10.2010 tarihinden itibaren
% 1,40

Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezaları – 2012

Usulsüzlük Cezaları (VUK. Madde 352)
2012 (TL)
Birinci Derece Usulsüzlükler
Sermaye Şirketleri
105
Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı
66
İkinci sınıf tüccarlar
33
Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar
16
Kazancı basit usulde tespit edilenler
8,80
İkinci Derece Usulsüzlükler
Sermaye Şirketleri
58
Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı
33
İkinci sınıf tüccarlar
16
Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar
8,80
Kazancı basit usulde tespit edilenler
4
Gelir vergisinden muaf esnaf
2,30
Usulsüzlük Cezaları (VUK. Madde 353)
2012 (TL)
1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi ve alınmaması halinde, belgede yazılması gereken meblağın % 10’u.
180
- Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza (en fazla)
88.000
2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu
180

Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezaları – 2013

Usulsüzlük Cezaları (VUK. Madde 352)
2013 (TL)
Birinci Derece Usulsüzlükler
Sermaye Şirketleri
110
Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı
70
İkinci sınıf tüccarlar
35
Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar
17
Kazancı basit usulde tespit edilenler
9,40
İkinci Derece Usulsüzlükler
Sermaye Şirketleri
60
Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı
35
İkinci sınıf tüccarlar
17
Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar
9,40
Kazancı basit usulde tespit edilenler
4,30
Gelir vergisinden muaf esnaf
2,40
Usulsüzlük Cezaları (VUK. Madde 353)
2013 (TL)
1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi ve alınmaması halinde, belgede yazılması gereken meblağın % 10’u.
190,00
- Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza (en fazla)
94.000,00
2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu
190,00

Vergi Cezaları

(V.U.K. MADDE:344)

Vergi ziyaı suçu, mükellef veya sorumlu tarafından 341 inci maddede yazılı hallerle vergi ziyaına sebebiyet verilmesidir.

(5479 sayılı Kanunun 12 nci maddesiyle 01.01.2006 tarihinden geçerli olmak üzere değişen fıkra. Yürürlük; 08.04.2006.)Vergi ziyaı suçu işleyenlere, ziyaa uğrattıkları verginin bir katı tutarında vergi ziyaı cezası kesilir.
Vergi ziyaına 359 uncu maddede yazılı fiillerle sebebiyet verilmesi halinde bu ceza üç kat, bu fiillere iştirak edenlere ise bir kat olarak uygulanır.
Vergi incelemesine başlanılmasından veya takdir komisyonuna sevk edilmesinden sonra verilenler hariç olmak üzere, kanuni süresi geçtikten sonra verilen vergi beyannameleri için bu madde uyarınca kesilecek ceza yüzde elli oranında uygulanır.

NOT:

GECİKME ZAMMI, GECİKME FAİZİ VE PİŞMANLIK ZAMMI AYNI ORANDA UYGULANIR.%1,4
GECİKME FAİZİNDE AY KESİRLERİ DİKKATE ALINMAZ.
GECİKME ZAMMINDA AY KESİRLERİ İÇİN GÜNLÜK ESASA GÖRE HESAPLAMA YAPILIR.
GECİKME FAİZİ;
DAVA KONUSU YAPILMAKSIZIN KESİNLEŞEN VERGİLERDE NORMAL VADE TARİHİNDEN SON TARHİYATIN YAPILDIĞI TAHAKKUK TARİHİNE KADAR.
DAVA KONUSU YAPILIP DA ÖDENMEYEN VERGİLERE NORMAL VADE TARİHİNDEN YARGI ORGANI KARARININ TEBLİĞ TARİHİNE KADAR.
UZLAŞILAN VERGİLERDE İSE, NORMAL VADE TARİHİNDEN UZLAŞMA TUTANAĞININ İMZALANDIĞI TARİHE KADAR HESAPLANIR.

İletişim

Tel: 0312 4373875
Faks: 0312 4373827
E-Posta: info@meritymm.com

Mail Listesi

Bizden zaman zaman bilgi almak için üye olun.