Mali, Teknik, Kurumsal Çözümler...

VERGİ ORANLARI

Damga Vergisi Oranları – 2012

2012 Yılı Damga Vergisi Oranları
1 Sayılı Tablo
Damga vergisine tabi kağıtlar
I. Akitlerle ilgili kağıtlar
A.Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:
1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler
Binde 8,25
2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden)
Binde 1,65
3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri
Binde 8,25
4. Tahkimnameler ve sulhnameler
Binde 8,25
5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil)
Binde 1,65
6. (5766 Sayılı Kanun’un 10. maddesiyle değişen bent. Yürürlük 06.06.2008) Karayolları
Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş
İkinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler
Binde 1,65
B.Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar:
1. Tahkimnameler
34,50 TL
2. Sulhnameler
34,50 TL
3. Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan
sözleşmeleri (Belli parayı ihtiva edenler dahil)
193,40 TL
II. Kararlar ve mazbatalar
1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili olmayarak Danıştay’dan verilen
mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları
a) Belli parayı ihtiva edenler
Binde 8,25
b) Belli parayı ihtiva etmeyenler
34,50 TL
2. (5766 Sayılı Kanun’un 10. maddesiyle değişen bent. Yürürlük 06.06.2008) İhale
kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz
kurumların her türlü ihale kararları
Binde 4,95
III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar
1. Ticari ve mütedavil senetler
a) Emtia senetleri
   aa) Makbuz senedi (Resepise)
12,15 TL
   ab) Rehin senedi (Varant)
7,20 TL
   ac) İyda senedi
1,35 TL
   ad) Taşıma senedi
0,60 TL
b) Konşimentolar
7,20 TL
c) Deniz ödüncü senedi
Binde 8,25
d) İpotekli borç senedi, irat senedi
Binde 8,25
2. Ticari belgeler
a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri
12,15 TL
b) Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme hesabı özetleri
   ba) Bilançolar
26,65 TL
   bb) Gelir tabloları
12,95 TL
   bc) İşletme hesabı özetleri
12,95 TL
c) Barnameler
1,35 TL
d) Tasdikli manifesto nüshaları
5,40 TL
e) Ordinolar
0,60 TL
f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları
5,40 TL
IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar
1. Makbuzlar
a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar
Binde 8,25
b) (5766 Sayılı Kanun’un 10. maddesiyle değişen bent. Yürürlük 06.06.2008) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar
Binde 6,6
c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler
Binde 6,6
d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlar
Binde 6,6
2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tabidir)
a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için
0,60 TL
b) Vergi beyannameleri
   ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri
34,50 TL
   bb) Kurumlar vergisi beyannameleri
46,10 TL
   bc) Katma değer vergisi beyannameleri
22,85 TL
   bd) Muhtasar beyannameler
22,85 TL
   be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç)
22,85 TL
c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler
46,10 TL
d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler
17,00 TL
e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri
17,00 TL
f) (5838 Sayılı Kanun’un 15. maddesiyle eklenen bent. Yürürlük 28.02.2009) Elektronik ortamda birlikte verilen muhtasar beyanname ve sigorta prim bildirgesinden sadece muhtasar beyanname için
27,10 TL
3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Türk Lirasından fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri
0,60 TL

Damga Vergisi Oranları – 2013

2013 Yılı Damga Vergisi Oranları
1 Sayılı Tablo
Damga vergisine tabi kağıtlar
I. Akitlerle ilgili kağıtlar
A.Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:
1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler
Binde 9,48
2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden)
Binde 1,89
3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri
Binde 9,48
4. Tahkimnameler ve sulhnameler
Binde 9,48
5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil)
Binde 1,89
6. (5766 Sayılı Kanun’un 10. maddesiyle değişen bent. Yürürlük 06.06.2008) Karayolları
Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş
İkinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler
Binde 1,89
B.Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar:
1. Tahkimnameler
39,65 TL
2. Sulhnameler
39,65 TL
3. Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan
sözleşmeleri (Belli parayı ihtiva edenler dahil)
222,40 TL
II. Kararlar ve mazbatalar
1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili olmayarak Danıştay’dan verilen
mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları
a) Belli parayı ihtiva edenler
Binde 9,48
b) Belli parayı ihtiva etmeyenler
39,65 TL
2. (5766 Sayılı Kanun’un 10. maddesiyle değişen bent. Yürürlük 06.06.2008) İhale
kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz
kurumların her türlü ihale kararları
Binde 5,69
III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar
1. Ticari ve mütedavil senetler
a) Emtia senetleri
   aa) Makbuz senedi (Resepise)
13,95 TL
   ab) Rehin senedi (Varant)
8,25 TL
   ac) İyda senedi
1,55 TL
   ad) Taşıma senedi
0,65 TL
b) Konşimentolar
8,25 TL
c) Deniz ödüncü senedi
Binde 9,48
d) İpotekli borç senedi, irat senedi
Binde 9,48
2. Ticari belgeler
a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri
13,95 TL
b) Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme hesabı özetleri
   ba) Bilançolar
30,60 TL
   bb) Gelir tabloları
14,85 TL
   bc) İşletme hesabı özetleri
14,85 TL
c) Barnameler
1,55 TL
d) Tasdikli manifesto nüshaları
6,20 TL
e) Ordinolar
0,65 TL
f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları
6,20 TL
IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar
1. Makbuzlar
a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar
Binde 9,48
b) (5766 Sayılı Kanun’un 10. maddesiyle değişen bent. Yürürlük 06.06.2008) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar
Binde 7,59
c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler
Binde 7,59
d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlar
Binde 7,59
2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tabidir)
a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için
0,65 TL
b) Vergi beyannameleri
   ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri
39,65 TL
   bb) Kurumlar vergisi beyannameleri
53,00 TL
   bc) Katma değer vergisi beyannameleri
26,25 TL
   bd) Muhtasar beyannameler
26,25 TL
   be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç)
26,25 TL
c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler
53,00 TL
d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler
19,55 TL
e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri
19,55 TL
f) (5838 Sayılı Kanun’un 15. maddesiyle eklenen bent. Yürürlük 28.02.2009) Elektronik ortamda birlikte verilen muhtasar beyanname ve sigorta prim bildirgesinden sadece muhtasar beyanname için
31,15 TL
3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Türk Lirasından fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri
0,65 TL

Emlak Vergisi Oranları

EMLAK VERGİSİ ORANLARI

 

Konut

İşyeri

Arsa

Arazi

Normal Yöreler

Binde 1

Binde 2

Binde 3

Binde 1

Büyükşehir Sınırları ve Mücavir    Alanlar İçi

Binde 2

Binde 4

Binde 6

Binde 2

Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış Oranları-2013

EMLAK VERGİSİ DEĞERİ YILLIK ARTIŞ ORANLARI

Yıllar

İstisna Tutarları

2013

% 7,80

2012

% 10,26

2011

% 3,85

2010

Genel Beyan Dönemi

2009

% 6

2008

% 3,6

2007

% 3,9

Enflasyon Oranları – 2012

2012 Yılı Enflasyon Oranları (%)

(DİE Verilerine Göre) (2003⁄100)(2012 yılında Üretici Fiyatları Endeksi’ne (ÜFE) geçilmiştir)

Önceki Aya Göre

Önceki YılınAralık Ayına Göre

Önceki YılınAynı Ayına Göre

12 AylıkOrtalamalara Göre

Aylar
ÜFE
TÜFE
ÜFE
TÜFE
ÜFE
TÜFE
ÜFE
TÜFE
Ocak
0,38
0,56
0,38
0,56
11,13
10,61
11,11
6,95
Şubat
-0,09
0,56
0,29
1,13
9,15
10,43
10,96
7,48
Mart
0,36
0,41
0,65
1,55
8,22
10,43
10,79
8,02
Nisan
0,08
1,52
0,73
3,09
7,65
11,14
10,72
8,59
Mayıs
0,53
-0,21
1,27
2,87
8,06
8,28
10,57
8,68
Haziran
-1,49
-0,90
-0,24
1,95
6,44
8,87
10,24
8,89
Temmuz
-0,31
-0,23
-0,56
1,71
6,13
9,07
9,88
9,11
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık

Enflasyon Oranları – 2013

2013 Yılı Enflasyon Oranları (%)

(DİE Verilerine Göre) (2003⁄100)(2013 yılında Üretici Fiyatları Endeksi’ne (ÜFE) geçilmiştir)

Önceki Aya Göre

Önceki YılınAralık Ayına Göre

Önceki YılınAynı Ayına Göre

12 AylıkOrtalamalara Göre

Aylar
ÜFE
TÜFE
ÜFE
TÜFE
ÜFE
TÜFE
ÜFE
TÜFE
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık

Geçici Vergi Oranları

Geçici Vergi Oranları
Yıl
Kurumlar Vergisi Mükellefleri
Gelir Vergisi Mükellefleri
2013
%20
%15

Gelir Vergisi Oranları – 2012

2012 Yılı Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi
a.Ücret Gelirleri
Gelir Dilimleri Vergi Oranları
10.000 TL’ye kadar
%15
25.000 TL’nin 10.000 TL’si için 1.500 TL, fazlası
%20
88.000 TL’nin 25.000 TL’si için 4.500 TL, fazlası
%27
88.000 TL’den fazlasının 88.000 TL’si için 21.510 TL, fazlası
%35
b.Ücret Dışındaki Gelirler
Gelir Dilimleri Vergi Oranları
10.000 TL’ye kadar
%15
25.000 TL’nin 10.000 TL’si için 1.500 TL, fazlası
%20
58.000 TL’nin 25.000 TL’si için 4.500 TL, fazlası
%27
58.000 TL’den fazlasının 58.000 TL’si için 13.410 TL, fazlası
%35

Gelir Vergisi Oranları – 2013

2013 Yılı Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi
a.Ücret Gelirleri
Gelir Dilimleri Vergi Oranları
10.700 TL’ye kadar
%15
26.000 TL’nin 10.700 TL’si için 1.605 TL, fazlası
%20
94.000 TL’nin 26.000 TL’si için 4.665 TL, fazlası
%27
94.000 TL’den fazlasının 94.000 TL’si için 23.025 TL, fazlası
%35
b.Ücret Dışındaki Gelirler
Gelir Dilimleri Vergi Oranları 
10.700 TL’ye kadar
%15
26.000 TL’nin 10.700 TL’si için 1.605 TL, fazlası
%20
60.000 TL’nin 26.000 TL’si için 4.665 TL, fazlası
%27
60.000 TL’den fazlasının 60.000 TL’si için 13.845 TL, fazlası
%35

Gelir Vergisi Stopaj Oranları

Gelir Vergisi Stopaj Oranları
Türü Md/Bent Alt Bent

Tevkifat Oranı

(%)

Hizmet erbabına ödenen ücretler ile ücret sayılan ödemelerden(istisnadan faydalananlar hariç)
94/1
GVK Md.103
Telif ödemelerinden(2009/14592 sayılı BKKile 03.02.2009′dan itibaren)
94/2
a
17
Diğer serbest meslek ödemelerinden(2009/14592 sayılı BKKile 03.02.2009′dan itibaren)
b
20
Yıllara yaygın inşaat ve onarım işi yapanlara ödenen istihkak bedellerinden(2009/14592 sayılı BKKile 03.02.2009′dan itibaren)
94/3
3
Dar mükellefiyete tabi olanlara, telif ve patent haklarının
satışı dolayısıyla yapılan ödemelerden,(2009/14592 sayılı BKKile 03.02.2009′dan itibaren)
94/4
20
Kira ödemelerinden(2009/14592 sayılı BKKile 03.02.2009′dan itibaren)
94/5
20
Vakıflar ve derneklere ait gayrımenkullerin kiralanması
karşılığında bunlarayapılan kira ödemelerinden(2009/14592 sayılı BKKile 03.02.2009′dan itibaren)
b
20
Kooperatiflere ait gayrımenkullerin kiralanması karşılığında
bunlara yapılan kira ödemelerinden,(2009/14592 sayılı BKKile 03.02.2009′dan itibaren)
c
20
Tam mükellef kurumlar tarafından, tam mükellef gerçek
kişilere gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve
bu vergilerden muaf olanlara dağıtılan 75. maddenin
2. fıkrasının 1,2 ve 3 numaralı bentlerinde yazılı kar paylarından(Karın sermayeye ilavesi kar dağıtımı sayılmaz)(2009/14592 sayılı BKKile 03.02.2009′dan itibaren)
94/6
a
15
Tam mükellef kurumlar tarafından, tam mükellef gerçek
kişilere gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve
bu vergilerden muaf olanlara dağıtılan 75. maddenin
2. fıkrasının 1,2 ve 3 numaralı bentlerinde yazılı kar paylarından(Karın sermayeye ilavesi kar dağıtımı sayılmaz)(2009/14592 sayılı BKKile 03.02.2009′dan itibaren)
b
15
Tam mükellef kurumlar tarafından yurtdışında ihraç edilen tahvillerin
   i) vadesi 1 yıla kadar olanlardan elde edilen faizlerinden
94/7
%10
   ii) vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlardan elde edilen faizlerinden
%7
   iii) vadesi 3 yılile 5 yıl arası olanlardan elde edilen faizlerinden
%3
   iv) vadesi 5 yıl ve daha uzun olanlardan elde edilen faizlerinden
%10
Tam mükellef varlık kiralama şirketleri tarafındanyurt dışında ihraç edilen kira sertifikalarının
   i) vadesi 1 yıla kadar olanlardan elde edilen faizlerinden
%10
   ii) vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlardan elde edilen faizlerinden
%7
   iii) vadesi 3 yılile 5 yıl arası olanlardan elde edilen faizlerinden
%3
   iv) vadesi 5 yıl ve daha uzun olanlardan elde edilen faizlerinden
%10
Yurtdışında ihraç edilen tahviller dışında kalan diğerleri iiçin Bkz. Geçici 67. madde
Bu bende ilişkin olarak Geçici 67. madde hükümleri dikkate alınacaktır.
94/8
Bu bende ilişkin olarak Geçici 67. madde hükümleri dikkate alınacaktır.
94/9
Baş bayiler hariç olmak üzere Milli Piyango idaresince
çıkarılan biletleri satanlar ile diğer kişilerce çıkartılan
nitelikteki biletleri satanlara yapılan komisyon, prim ve
benzeri ödemelerden
(2009/14592 sayılı BKKile 03.02.2009′dan itibaren)
94/10
a
20
4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna göre
gerçek ve tüzel kişilerin mallarını iş akdi ile bağlı olmaksızın
bunlar adına kapı kapı dolaşmak suretiyle tüketiciye
satanlara bu faaliyetleriyle ilgili olarak yapılan komisyon,
prim ve benzeri ödemelerden.
(2009/14592 sayılı BKKile 03.02.2009′dan itibaren)
b
20
Çiftçilerden satın alınan zirai mahsuller ve hizmetler için
yapılan ödemelerden;
(2009/14592 sayılı BKKile 03.02.2009′dan itibaren)
Hayvanlar ve bunların mahsulleri ile kara ve su avcılığı mahsulleri için,
   i) Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınanlar için
94/11
a
1
   ii) Ticaret borsası dışında satınalınanlar için
2
Diğer zirai mahsuller için,
   i) Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınan zirai mahsuller için
b
2
   ii) Ticaret borsası dışında satın alınanlar için
4
Zirai faaliyet kapsamında ifa edilen hizmetler için,
   i) Orman idaresine veya orman idaresine karşı taahhütte
bulunan kurumlara yapılan ormanların ağaçlandırılması,
bakımı, kesimi, ürünlerin toplanması, taşınması ve benzeri
hizmetler için;
c
2
   ii) Diğer hizmetler için
4
Çiftçilere yapılan doğrudan gelir desteği ve alternatif ürün
ödemeleri için,
d
0
PTT acenteliği yapanlara, bu faaliyetleri nedeniyle ödenen
komisyon bedeli üzerinden,
(2009/14592 sayılı BKK ile 03.02.2009′dan itibaren)
94/12
20
Esnaf muaflığından yararlananlara mal ve hizmet alımları
karşılığında yapılan ödemelerden;
(2009/14592 sayılı BKK ile 03.02.2009′dan itibaren)
9 uncu maddenin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinde yer
alan emtia bedelleri veya bu emtianın imalinde ödenen
hizmet bedelleri üzerinden
94/13
a
2
Hurda alımları için
b
2
Diğer mal alımları için
c
5
Diğer hizmet alımları (yukarıdakiler hariç olmak üzere mal
ve hizmet bedelinin ayrılamaması hali de bu kapsamdadır) için
d
10
Tüzel kişiliği haiz emekli sandıkları, yardım sandıkları ile
emeklilik ve sigorta şirketleri tarafından;
(2009/14592 sayılı BKK ile 03.02.2009′dan itibaren)
On yıl süreyle prim, aidat ve katkı payı ödemeden ayrılanlara
yapılan ödemelerden
94/15
a
15
On yıl süreyle katkı payı ödemiş olmakla birlikte
sisteminden emeklilik hakkı kazanmadan ayrılanlar ile
sandık ve sigortalardan on yıl süreyle prim veya aidat
ödeyenlere ve vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu
nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemelerden
b
10
Bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkı kazananlar ile
bu sistemden vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu
nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemelerden
c
5
24.04.2013 tarihinden önce yapılan müracaatlara istinadendüzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında yararlanılan
yatırım indirimi tutarı üzerinden
(4842 sayılı Kanun ile 24.04.2003′den itibaren)
Geç.61,69
19,8
Lig usulüne tabi spor dallarında
   1- En üst ligdekiler için
Geç. 72
a
15
   2- En üst altı ligdekiler için
10
   3- Diğer ligdekiler için
5
Lig usulüne tabi olmayan spor dallarındaki sporculara
yapılan ödemeler ile milli sporculara uluslararası
müsabakalara katılmaları karşılığında yapılan ödemelerden
(01.07.2008den itibaren)
b
5
01.01.2006 tarihinden itibaren iktisap edilen, tam mükellef
kurumlara ait olup İMKB’de işlem gören ve bir yıldan kısa
süreyle elde tutulan hisse senetlerinin ve hisse senedi
endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem ve opsiyon
sözleşmeleri ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem
gören aracı kuruluş varantların (menkul kıymetler yatırım
ortakları hisse senetleri hariç) elden çıkarılmasından
sağlanan kazançlardan;
Geç.67/1
a) Tam ve dar mükellef gerçek kişi ve kurumlar için
(27.09.2010 tarih ve 2010/926 sayılı BKK ile 01.10.2010′dan itibaren)
0
b) 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 2 nci
maddesinin birinci fıkrasıkapsamındaki mükellefler ile
münhasıran menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracı
getirileri ile değer artışı kazançları elde etmek ve bunlara
bağlı hakları kullanmak amacıyla faaliyette bulunan
mükelleflerden 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na göre
kurulan yatırım fonları ve yatırım ortaklarıyla benzer
nitelikte olduğu MAliye Bakanlığınca belirlenenler tarafından
elde edilenler hariç olmak üzere, (a) numaralı bent dışında
kalan kazançlar için
(27.09.2010 tarih ve 2010/926 sayılı BKK ile 01.10.2010′dan itibaren)
10
a- Borsa yatırım fonları ile konut finansmanı fonları ve varlık
finansmanı fonları için
(2006/10731 sayılı BKK ile 01.10.2006′dan itibaren)
Geç.67/8
0
b- Yukarıda sayılanlar dışına kalan menkul kıymet yatırım
fonları ile ortaklıkları için
(2006/10731 sayılı BKK ile 01.10.2006′dan itibaren)
Geç.67/8
0
Türkiye Jokey Kulübünce organize edilen yarışmalara katılan
atların jokeyleri, jokey yamakları ve antrenörlerine ücret
olarak yapılan ödemelerden
(5281 sayılı Kanun ile 01.01.2005′den itibaren)
Geç.68
20

Harçlar – 2012

2012 Yılında uygulanan Maktu ve Nisbi Harç Tutarlarına ait listeler için lütfen tıklayınız

Harçlar – 2013

2013 Yılında uygulanan Maktu ve Nisbi Harç Tutarlarına ait listeler için lütfen tıklayınız

Katma Değer Vergisi Tevkifat Oranları

Kurumlar Vergisi Oranı-2013

Kurumlar Vergisi Oranı
Yıl
Oran
2013
%20

Maktu Özel İletişim Vergisi – 2012

Maktu Özel İletişim Vergisi
Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (operatör değişiklikleri hariç)
Uygulandığı Yıl
Vergi Tutarı
2012
37,00 TL

Maktu Özel İletişim Vergisi – 2013

Maktu Özel İletişim Vergisi
Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (operatör değişiklikleri hariç)
Uygulandığı Yıl
Vergi Tutarı
2013
39,00 TL

Motorlu Taşıtlar Vergisi Oranları – 2012

Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları
2012
(I), (II), (IV) Sayılı Tarifeler İçin Lütfen Tıklayınız.
(III) Sayılı tarife: 5897 Sayılı Kanun ile 30.06.2009 tarihinden itibaren
geçerli olmak üzere deniz taşıtlarının yer aldığı (III) sayılı tarife kanun
metninden çıkarılmıştır.

Motorlu Taşıtlar Vergisi Oranları – 2013

Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları
2013
(I), (II), (IV) Sayılı Tarifeler İçin Lütfen Tıklayınız.
(III) Sayılı tarife: 5897 Sayılı Kanun ile 30.06.2009 tarihinden itibaren
geçerli olmak üzere deniz taşıtlarının yer aldığı (III) sayılı tarife kanun
metninden çıkarılmıştır.

Reeskont Oranı – 2012

Reeskont Oranı
Reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak iskonto ve faiz oran
(20.12.2012)
Reeskont işlemlerinde
%13
Avans işlemlerinde
% 13,75
Not: Alacak ve borç senetlerinin iç iskonto yöntemiyle reeskont işleminde % 13,75  oranı esas alınacaktır.

Reeskont Oranı – 2013

Reeskont Oranı
Reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak iskonto ve faiz oran
(20.12.2012)
Reeskont işlemlerinde
%
Avans işlemlerinde
%
Not: Alacak ve borç senetlerinin iç iskonto yöntemiyle reeskont işleminde %  oranı esas alınacaktır.

Tecil Faiz Oranları

Tecil Faiz Oranları
Aylık Oran
Yıllık Oran
Uygulama Dönemi
Dayanağı
%19
24.11.2006 Tarihinden İtibaren
Tahsilat Genel Tebliği, Seri C,
Sıra No:1
%8
% 96
07/09/1995-01/02/1996
388 Seri Nolu Tah.Gen.Teb.
% 12
% 144
02/02/1996-21/10/1996
392 Seri Nolu Tah.Gen.Teb.
% 10
% 120
22/10/1996-09/07/1998
397 Seri Nolu Tah.Gen.Teb.
% 8
% 96
10/07/1998-24/01/2000
402 Seri Nolu Tah.Gen.Teb.
% 4
% 48
25/01/2000-20/12/2000
409 Seri Nolu Tah.Gen.Teb.
% 3
% 36
21/12/2000-30/03/2001
412 Seri Nolu Tah.Gen.Teb.
% 6
% 72
31/03/2001-30/01/2001
416 Seri Nolu Tah.Gen.Teb.
% 5
% 60
02/02/2002-11/11/2003
421 Seri Nolu Tah.Gen.Teb.
% 3
% 36
12/11/2003-03/03/2005
429 Seri Nolu Tah.Gen.Teb.
% 2,5
% 30
04/03/2005-27/04/2006
434 Seri Nolu Tah.Gen.Teb.
% 2
% 24
28/04/2006 -20/11/2009
438 Seri Nolu Tah.Gen.Teb.
%1,583
%19
21/11/2009 Tarihinden itibaren
Seri: C 1 Sıra No.luTahsilat Genel Teb.
% 1
%12
21.10.2010’dan itibaren
Seri: C 2 Sıra No.luTahsilat Genel Teb.

Veraset ve İntikal Vergisi Tarifesi – 2012

Veraset ve İntikal Vergisi Tarifesi
2012
Matrah
Veraset Yoluyla İntikallerde Vergi Oranı
İvazsız intikallerde vergi oranı
İlk 180.000 TL için
% 1
%10
Sonra gelen 400.000 TL için
%3
%15
Sonra gelen 880.000 TL için
%5
%20
Sonra gelen 1.700.000 TL için
%7
%25
Matrahın 3.160.000 TL’yi aşan bölümü için
%10
%30
Bir şahsa ana, baba, eş ve çocuklarından (evlatlıktan evlat edinenlere yapılan ivazsız intikaller hariç), ivazsız mal intikali halinde vergi, ivazsız intikallere ilişkin tarifede yer alan oranların yarısı uygulanarak hesaplanır.

Veraset ve İntikal Vergisi Tarifesi – 2013

Veraset ve İntikal Vergisi Tarifesi
2013
Matrah
Veraset Yoluyla İntikallerde Vergi Oranı
İvazsız intikallerde vergi oranı
İlk 190.000 TL için
% 1
%10
Sonra gelen 430.000 TL için
%3
%15
Sonra gelen 940.000 TL için
%5
%20
Sonra gelen 1.800.000 TL için
%7
%25
Matrahın 3.360.000 TL’yi aşan bölümü için
%10
%30
Bir şahsa ana, baba, eş ve çocuklarından (evlatlıktan evlat edinenlere yapılan ivazsız intikaller hariç), ivazsız mal intikali halinde vergi, ivazsız intikallere ilişkin tarifede yer alan oranların yarısı uygulanarak hesaplanır.

Veraset ve İntikal Vergisinden İstisna Tutarlar – 2012

Veraset ve İntikal Vergisinden İstisna Tutarlar
2012
Veraset ve intikallerde istisna
Tutar (TL)
Evlatlıklar dahil füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde
130.589
Füruğ bulunmaması halinde, eşe isabet eden miras hissesinde
261.336
İvazsız suretle meydana gelen intikallerde
3.010
Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde
3.010

Veraset ve İntikal Vergisinden İstisna Tutarlar – 2013

Veraset ve İntikal Vergisinden İstisna Tutarlar
2013
Veraset ve intikallerde istisna
Tutar (TL)
Evlatlıklar dahil füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde
140.774
Füruğ bulunmaması halinde, eşe isabet eden miras hissesinde
281.720
İvazsız suretle meydana gelen intikallerde
3.244
Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde
3.244

Yasal Faiz Oranları – 2012

Yasal Faiz Oranları
Yasal Faiz ve Yasal Temerrüt
Faizi Oranı  (%)
01/01/2004-30/06/2004
15
01/07/2004-31/12/2004
15
01/01/2005-30/06/2005
12
01/07/2005-31/12/2005
12
01/01/2006-31/12/2006
9
01/01/2007-31/12/2007
9
01/01/2008-31/12/2008
9
01/01/2009-31/12/2009
9
01/01/2010-31/12/2010
9
01/01/2011-31/12/2011
9
01/01/2012′den itibaren
9

Yasal Faiz Oranları – 2013

Yasal Faiz Oranları
Yasal Faiz ve Yasal Temerrüt
Faizi Oranı  (%)
01/01/2004-30/06/2004
15
01/07/2004-31/12/2004
15
01/01/2005-30/06/2005
12
01/07/2005-31/12/2005
12
01/01/2006-31/12/2006
9
01/01/2007-31/12/2007
9
01/01/2008-31/12/2008
9
01/01/2009-31/12/2009
9
01/01/2010-31/12/2010
9
01/01/2011-31/12/2011
9
01/01/2012′den itibaren
9

Yeniden Değerlendirme Oranları – 2012

Yeniden Değerleme Oranları
Yıllar
Oran
2012
%7,8
İletişim

Tel: 0312 4373875
Faks: 0312 4373827
E-Posta: info@meritymm.com

Mail Listesi

Bizden zaman zaman bilgi almak için üye olun.